Trung tâm y tế huyện Hoài Đức

Địa chỉ: Đức Giang - Hoài Đức - Hà Nội
Điện thoại: 024.33.665.269
Fax: 024.33.665.267
Email: ttythhd@hanoi.gov.vn